Svarbiausi darbai

J05-LVPA-K-01-0062, Elektros skirstomojo tinklo kabelinių ir oro linijų būklės stebėsenos ir gedimų identifikavimo įtaisų kūrimas (kartu su UAB „Protronika“)

J05-LVPA-K-01-0041, Išmaniųjų AĮS ir ŽĮS sistemų kūrimas (kartu su UAB „Elektros inžinerija“)

Pereinamųjų vyksmų elektros sistemoje didelės galios blokinio transformatoriaus įjungimo metu, esant minimaliam generacijos kiekiui, įtakos elektros tinklo režimams tyrimas

Išanalizuotas didelės galios transformatoriaus jungimo į elektros tinklą poveikis elektros energetikos sistemai, nustatyti nepageidaujami režimai ir pasiūlytos priemonės įmagnetinimo srovės poveikiui sumažinti. Sudarytas skaitmeninis modelis modeliuoti įvairias jungimo situacijas ir analizuoti įmagnetinimo srovės mažinimo priemonių efektyvumą. Pasiūlytos priemonės įmagnetinimo srovių ir neigiamos jų įtakos elektros energetikos sistemos vartotojams sumažinimui.

Oro linijų atsijungimo priežasčių nustatymo pagal gedimo įtampos (srovės) vaizdą sistemos sukūrimas su įrangos pastatymu

Išanalizuotos gedimų atsiradimo priežastys, pereinamųjų vyksmų dėl gedimų pobūdis ir charakteristikos, išanalizuotos įvairių pereinamųjų vyksmų registravimo įtaisų charakteristikos ir nustatytos tokių įtaisų taikymo atsijungimo priežastys, sukurta gedimų atpažinimo sistema.

VP2-1.3-ŪM-02-K-04-129. MTTP veiklų vykdymas siekiant sukurti išmaniųjų elektros tinklų prietaisus (kartu su UAB Elektros inžinerija)

Sukurtas įvykių dėl įvairių trikdžių registravimo ir įvertinimo prietaisus išmaniajam elektros tinklui – įžemėjusio fiderio nustatymo pagal pradinio vyksmo registracijas prietaisas ir elektros tinklo viršįtampių registravimo prietaisas su įrenginių izoliacijos resurso sąnaudų kontrole, taikant registruojamų ir modeliuojamų pereinamųjų vyksmų skaitmeninės analizės metodus ir technologijas.

Perdavimo tinklo 110-330 kV pastočių ir skirstyklų viršįtampių matematinio modelių sudarymo duomenų analizės ir techninių reikalavimų apsaugai nuo žaibo nustatymo algoritmo sudarymo ir apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių modeliavimo bei techninių reikalavimų apsaugai nustatymas

Sukurta patikima, tiksli, greita ir lanksti viršįtampių pereinamųjų vyksmų apskaičiavimo ir jų analizės metodika. Sudarytas viršįtampių pereinamųjų vyksmų matematinis modelis bei sukurtas elektromagnetinių pereinamųjų vyksmų skaitmeninio modeliavimo algoritmas. Ištirti aukštosios įtampos sistemoje galimus didžiausi viršytampiai bei apsaugos priemonių darbo sąlygos.

Viršįtampių ribotuvų parinkimas ir jų darbo sąlygų Kalvelių TP, Šilainių TP, Vilniaus TE-2 TP ir Lietuvos elektrinės TP 110 kV įtampos skirstyklose įvertinimas

Išanalizuoti viršįtampių lygiai rekonstruojamose 110 kV įtampos skirstyklose, naudojant elektros tinkle apsaugos priemones nuo viršįtampių, kurių voltamperinės charakteristikos skirtingos. Apsaugos priemonėms parinkti sudarytas skirstyklos skaitmeninis modelis viršįtampių pereinamųjų vyksmų modeliavimui, leidžiantis suderinti voltamperines ir energetines charakteristikas ir optimaliai išnaudoti apsaugos priemones efektyviai elektros įrenginių izoliacijos apsaugai.

Projekto „330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas ir išplėtimas“ studija: „Viršįtampių ribotuvų vietų ir charakteristikų parinkimas bei darbo sąlygų įvertinimas“

Skirstomojo elektros tinklo distancinio valdymo sekcionavimo punktų vietos parinkimo įvertinimas

Studijoje pateikta teorinė apžvalga apie sumaniuosius tinklus, jų projektus, tendencijas. Išnagrinėtas linijų patikimumas, pastočių apsauga nuo viršįtampių iš linijų, linijų žaibosaugos patikimumo įvertinimas. Atliktas patikimumo ir ekonominių rodiklių tyrimas, sekcionavimo punktų skirstomajame tinkle įrengimo liginamasis įvertinimas, pateikti skaičiavimai ir gautų rezultatų apžvalga bei palyginimas.

VP2-1.3-ŪM-01-K-02-070. Intelektualaus (protingo) elektros tinklo sukūrimo ir pateikimo į vietos bei tarptautines rinkas technologinių, ekonominių ir komercinių galimybių įvertinimas

Sukurtos sąlygos platesniam MTTP projektui, skirtam sukurti modernią elektros tinklų valdymo įrangą. Tokia įranga pagal nustatytą skirstomojo elektros tinklo įžemėjusią atšaką leis optimaliai parinkti remontinės brigados kelią iki gedimo vietos. Išnykstančio įžemėjimo atveju, įranga registruos ir kaups išnykstančių įžemėjimų vietas fideryje. Savalaikiai aptiktas trumpasis susijungimas su žeme padės išvengti mirtino pavojaus žmonių ar gyvulių gyvybei. Naujieji produktai didins elektros tinklų valdymo efektyvumą, mažins veiklos sąnaudas bei stiprins visuomenės saugumą.